دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

کمیته علمی کنفرانس

1-- دکتر سید رضا کرامت

2- دکتر سید محمد علی نصر اصفهانی

3- دکتر مجید معصومی

4- دکتر علیرضا باجلان

5- دکتر عباس کوشککی

6- دکتر میلاد تنها

7- دکتر میعاد منصوری

8- دکتر سیف الله کلباسی

9- دکتر حبیب آبدوست

10- دکتر ایرج فداکار

11- دکتر مصطفی آل طه

12- دکتر شهنوش ربیعی

13- دکتر میترا شجاعی