محورهای کنفرانس

1- تاریخ

2- باستان شناسی

3- فلسفه